Проекти
Агенция за преводи Грег

На 02.09.2020 г. между „Агенция ГРЕГ” ООД и Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“,< се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-3582-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България“.


Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


Цел на проекта: преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, продължаване на дейността и повишаване на конкурентоспособността на дружеството, както и постигане на положителен ефект по отношение преодоляването на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Срок на договора: договорът е в сила от 02.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца


Стойност на проекта: 10 000 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от стойността на проекта, от които европейско финансиране в размер на 8 500 лв. и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Контакти Агенция за преводи Грег
Адрес:
Бул. Христо Смирненски 50, 
1164 София

Имейл: office@greg-bg.com
Телефони и факс:
+359 2 9804090

Мобилен:
+359 87 99 100 47
 
Работно време:
Понеделник - петък
10:00 - 19:00
 

 

Агенция за преводи Грег